управен одбор

Актуелниот состав на Управниот одбор на здружението е избран на редовното годишно собрание во февруари 2024 година.

Ана Франговска – Претседател | Ana Frangovska – President
contact@aica-macedonia.org.mk

Мелентие Пандиловски – Заменик претседател | Melentie Pandilovski – Vice President

Бојана Јанева – Секретар | Bojana Janeva – Secrteary

Иванка Апостоловa Башкар – Благајник | Ivanka Apostolovska Baskar – Treasury