управен одбор

Актуелниот состав на Управниот одбор на здружението е избран на редовното годишно собрание во јуни 2018 година.

 

boell_reclaim_2018

Јованка Попова – Претседател|
Jovanka Popova – President
contact@aica-macedonia.org.mk

 

 

Mapiranje na subv

 

 

 

 

 

Тихомир Топузовски – Потпретседател |
Tihomir Topuzovski – Vice President
tihomirtopuzovski@gmail.com

 

 

 

 

 

 

Елена Велјановска – Секретар |
Elena Veljanovska – Secretary
elenavel@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Бојана Јанева Шемова – Благајник |
Bojana Janeva Shemova – Treasurer
bojanajaneva@gmail.com