контакт

Седиштето на AICA Македонија е на адресата на:

Музејот на современата уметност, Скопје

Самоилова бб, п.ф. 482, 1000 Скопје

е-пошта: aicamacedonia@gmail.com

The Macedonian section of AICA is situated at the address of

Museum of Contemporary Art, Skopje

Samoilova bb, P.O.B. 482, 1000 Skopje

e-mail: aicamacedonia@gmail.com