Уметниците за уметноста

Уметниците за уметноста

Зборник на текстови на Факултетот за ликовни уметности, Скопје 2012. Зборникот Уметниците за уметноста со поднаслов: текстови, изјави, слогани е првата ликовна хрестоматија од ваков вид, објавена на македонски јазик. Како учебно помагало, претставува посериозен...
Есенција на егзистенцијата

Есенција на егзистенцијата

Галерија Лауба, Загреб, 30. јуни – 10. август 2015 Галеријата Лауба и Националната галерија на Македонија ја претставуваат изложбата „Есенција на егзистенцијата“,  уметнички концепт кој се обраќа на разни сфери од секојдневието, од животот, постоењето, перцепции...