Манифеста 14 Приштина е отворена од 22. јули до 30. октомври, 2022.

Повеќе за програмата, учесниците и местата на одржување види на:

https://manifesta14.org/