Re-appropriating Public Space

Re-appropriating Public Space

Калиа Димитрова Реапропријација на јавниот простор на случајот на урбаните социјални движења во Градот Скопје Користењето на уметнички активизам како метода за доближување на политички и социјални прашања до пошироката јавност е глобална тендеција. Идејата за...
Идеалот καλοκαγαθία

Идеалот καλοκαγαθία

Вангел Ноневски Идеалот καλοκαγαθία како задушувачки за уметноста на денешно време Античкиот идеал καλοκαγαθία денес може да се препознае во постапките на рециклирањето: оние кои се манифестираат во современата ремикс култура и оние кои се повеќе познати, во...