За уметничките колективи

За уметничките колективи

Ивана Васева и Филип Јовановски Истражувачки проект награден на конкурсот за II Годишна награда “Ладислав Баришиќ“ на AICA Македонија за 2015 година. Kолективното делување како политичка, а не организациска одлука Во овие посебни времиња од поновата македонската...
Мапирање на субверзивноста

Мапирање на субверзивноста

Тихомир Топузовски Истражувачки проект награден на конкурсот за I Годишна награда “Ладислав Баришиќ“ на AICA Македонија за 2014 година. Субверзивните практики во уметноста, преку кои се поттикнуваат барања за општествени промени, се блиски до политичката ангажираност....
Неколку цртички

Неколку цртички

Бојан Иванов Мотивот на незадолството, следствено, е погон на празниот простор, на отсуството на историско објаснување и на историчност во разбирањето на (не)актуелноста на ликовната критика. Неколку цртички за преобразбата на претставите на ликовната критика …...
Статусот на ликовната критика

Статусот на ликовната критика

Нада Пешева Кои се механизмите на културната политика на национално ниво во Македонија? Статусот на ликовната критика во Македонија низ призмата на културните политики Каков е статусот на ликовната критика во Мaкедонија и колкава е врската на актуелната културна...
Молчењето не е злато

Молчењето не е злато

Златко Теодосиевски “имаме ли ние воопшто Здружение што се (само)нарекува Македонска секција АИКА?“ Првично имав една поинаква варијанти за овој мој скромен прилог на овој исто така скромен (по бројот на учесниците, не по идејата!) Симпозиум. И таа варијанта беше...